Konkurs na IG "Za co lubisz CBD?”

Tego jeszcze u nas nie było! Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Zdrowia mamy dla Was #konkurs! Stwórzcie w swoim instagramowym profilu wpis lub instastory wideo, w którym zawrzecie krótką odpowiedź na pytanie – „Za co lubisz CBD?”.

 Najciekawsze wpisy zostaną udostępnione na profilu instagramowym naszej ambasadorki @agata_mlynarska a trzy najlepsze prace dodatkowo nagrodzimy paczkami z produktami marki Satipharm.

 Wpisy i instastories muszą zawierać hasztagi #CBD i #ŚwiatowyDzieńZdrowia oraz oznaczenia profili @satipharm_polska i @agata_mlynarska.

 Pamiętajcie, że Wasz profil musi być publiczny, abyśmy mogli zobaczyć wpis konkursowy. Macie czas do 6 kwietnia do godz. 12:00!

Regulamin konkursu znajduje się poniżej: 

Regulamin konkursu „ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA”

 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie pt. „Światowy Dzień Zdrowia” (dalej jako„Konkurs”) jest IMP&C Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 38 B, 02-232 Warszawa, NIP: 9512476590

 2. Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępny na portalu społecznościowym Instagram.com na profilu Satipharm Polska prowadzonym pod adresem https://www.instagram.com/Satipharm_Polska (dalej jako profil Satipharm Polska).

 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pracownicy i współpracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, wstępni oraz zstępni – osoby takie zostaną wykluczone z Konkursu.

 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest umieszczenie wpisu lub instastory na swoim publicznym profilu na Instagramie zawierającego krótką, kreatywną odpowiedzi na pytanie otwarte: „Za co lubisz CBD?” (dalej jako „Praca konkursowa” lub „Odpowiedź”). Pracę konkursową w formie posta lub instastory należy opublikować na swoim publicznym profilu w takim czasie, aby był on widoczny w okresie od godz. 12:00 dnia 4.04.2022 do godziny 21:00 dnia 6.04.2022 r. W ramach Konkursu Uczestnik może opublikować jedną odpowiedź na pytanie. Wpis konkursowy musi być opatrzony hasztagami #CBD #ŚwiatowyDzieńZdrowia. We wpisie należy również oznaczyć profile @satipharm_polska oraz @agata_mlynarska.

5. Jury konkursowe składające się z pracowników firmy IMP&C Sp. z o. o. wybierze 3 (słownie: trzy) najciekawsze i najbardziej kreatywne odpowiedzi (dalej „Laureat”). Ponadto najciekawsze wpisy według uznania naszej ambasadorki Agaty Młynarskiej, zostaną dodatkowo opublikowane na instagramowym profilu @agata_mlynarska w ramach akcji społecznej z okazji Światowego Dnia Zdrowia.

 6. Nagrodami w Konkursie są paczki zawierające produkty marki Satipharm:

– 1 miejsce: 1 opakowanie Kapsułki Satipharm CBD Advanced ACTIVE, Olej Satipharm CBD o smaku mięty pieprzowej oraz piłeczka antystresowa – wartość nagrody: 323 PLN

– 2 miejsce: 1 opakowanie Kapsułki Satipharm CBD Advanced ACTIVE oraz piłeczka antystresowa – wartość nagrody: 224 PLN

– 3 miejsce: Olej Satipharm CBD o smaku mięty pieprzowej oraz piłeczka antystresowa – wartość nagrody: 104 PLN

 7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora nie później niż 7.04.2022 r.

 8. Laureat w terminie pełnych 2 dni, licząc od dnia następującego po publikacji wyników Konkursu do godz. 23:59 wysyła do Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Instagramie adres, na który zostanie wysłana nagroda. W przypadku niewysłania przez Laureata wiadomości o treści wskazanej w zdaniu poprzedzającym we wskazanym wyżej terminie, jego prawo do nagrody wygasa. Wówczas status Laureata otrzymuje Uczestnik, którego Praca konkursowa, została wybrana przez jury w dalszej kolejności, na zasadach określonych w punkcie 5 Regulaminu. Procedura taka powtarzana jest maksimum raz i w przypadku jej bezskuteczności, nagrody nie przyznaje się.

9. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora na wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie maksymalnie 3 dni od otrzymania tej wiadomości.

 10. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przedstawiona przez Uczestnika Praca konkursowa jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik jest uprawniony do samodzielnego wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 11 poniżej.

 11. Z dniem przesłania posta, o którym mowa w punkcie 4. Regulaminu, Uczestnik zezwalaOrganizatorowi na nieodpłatne posługiwanie się Pracą konkursową (tj. treścią przesłanej odpowiedzi) poprzez jej publikowanie na łamach Profilu Ambasadorki Marki – Agaty Młynarskiej (@agata_mlynarska) w dowolnym czasie, bez ograniczeń dotyczących nakładów i czasu, a także zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie na Profilu Organizatora imienia i nazwiska Uczestnika.

 12. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail kontakt@satipharm.com.pl lub listem na adres IMP&C Sp. z o. o. podany w punkcie 1 Regulaminu – z dopiskiem ,,Konkurs: Światowy Dzień Zdrowia”. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na Profilu Organizatora, przy czym zmiany nie mogą naruszać, ograniczać ani pozbawiać Uczestników Konkursu praw przez nich już nabytych.

 13. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest IMP&C Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 38 B, 02-232 Warszawa, NIP: 9512476590.

 14. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród), w celu rozpatrzenia reklamacji i roszczeń oraz w celu zapewnienia możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane także w celu doręczenia nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej jako „Rozporządzenie”), w tym ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe zwycięzców będą także w celu rozliczenia i udokumentowania wydania nagrody – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 15. Dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą być przekazywane usługodawcom świadczącym na rzecz Organizatora usługę doręczenia przesyłek - wyłącznie w celu doręczenia nagrody.

 16. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Dane osobowe Uczestników Konkursu w postaci zamieszczonych przez nich postów wraz ze swoim profilem w serwisie Instagram będą przetwarzane w ramach Profilu Satipharm Polska przez czas określony przez Uczestnika – każdy z Uczestników może w każdym czasie usunąć post. Dane osobowe zwycięzców, zgodnie z którymi należy zrealizować nagrodę będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji prawa do nagrody oraz wygaśnięcia obowiązków ciążących naadministratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w związku z przekazaniem nagrody.

 17. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

 18. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 19. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Podanie danych w zakresie posta konkursowego jest potrzebne do udziału w Konkursie. Podanie danych zgodnie, z którymi należy doręczyć nagrodę jest potrzebne do wydania nagrody.

 20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 4 kwietnia 2022 r. i obowiązuje w czasie trwania Konkursu.Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Instagram. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. odpowiedzi na pytanie, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Profilu Organizatora.